• Walne Zgromadzenie, 12 listopada 2016

  • 10 października 2016

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków
Polskiego Związku Klasy Omega
Pałac Wąsowo, 12 listopada 2016r. g 15.00

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia .
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności   Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2016 oraz wniosku
o udzielenie Zarządowi absolutorium.
9. Przedstawienie sprawozdania przez Sąd Koleżeński.
10. Powzięcie uchwał w następujących sprawach:
•     zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok,
•     zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok,
•     zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok,
•    udzielenie absolutorium Zarządowi,
11. Ocena sezonu 2016 – Prezes PZKO.
12. Wybory władz Stowarzyszenia:

  • wybór Prezesa
  • wybory pozostałych Członków Zarządu
  • wybory Komisji Rewizyjnej
  • wybory Sadu Koleżeńskiego

13. Przedstawienie propozycji terminów i miejsc regat PP 2017 przez organizatorów.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zebrania.